Skip to content

Algemene Voorwaarden Anti-Age Boutique

Artikel 1. Definities 

 1. Ik Anti-Age Boutique, gevestigd te Mierlo met KvK-nummer 66577780, ben de verkoper en dienstverlener.  
 2. Jij bent de koper, de wederpartij.  
 3. Wij zijn de partijen samen.  
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen ons.  


Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens mij.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als wij dat uitdrukkelijk én schriftelijk samen hebben afgesproken.  
 3. Als in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.  


Artikel 3. Betaling 

 1. Jij voldoet de volledige koopsom altijd meteen in de webshop. Bij reserveringen kan ik in sommige gevallen een aanbetaling vragen van jou. In dat geval krijg jij een bewijs van de reservering en van de vooruitbetaling.  
 2. Betaal jij niet op tijd dan ben jij in gebreke. Blijf jij in gebreke, dan heb ik het recht om mijn verplichtingen aan jou op te schorten tot jij aan jouw betalingsverplichting hebt voldaan.  
 3. Blijf jij in gebreke dan ga ik tot invordering over. De (incasso)kosten die de invordering met zich meebrengen komen voor jouw rekening. Handel jij als consument, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incasso Kosten (WIK). 
 4. De door jou gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook al wijs jij zelf andere volgorde van toerekening aan. 
 5. Als jij te maken hebt met liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling, dan zijn de vorderingen van mij op jou onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weiger jij jouw medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst, dan ben jij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan mij te betalen.  


Artikel 4. Aanbiedingen, offertes en prijs 

 1. Mijn aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in mijn aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Aanvaard jij dat aanbod niet binnen die gestelde termijn dan vervalt het aanbod. 
 2. Levertijden in offertes, op de website en in de website zijn indicatief en geven jou bij overschrijding van die levertijd geen recht op ontbinding of schadevergoeding. Tenzij wij dit uitdrukkelijk én schriftelijk anders hebben afgesproken.  
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen, tenzij wij dit uitdrukkelijk én schriftelijk afspreken. 
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen. 


Artikel 5. Herroepingsrecht

 1. Jij hebt het recht om zonder vermelding van redenen jouw bestelling te herroepen.
 2. Om jouw herroepingsrecht uit te oefenen, verstuur je binnen 14 dagen na ontvangst van het product, het herroepingsformulier of iedere andere ondubbelzinnige verklaring waarin jij jouw wil om de bestelling te herroepen te kennen geeft om de bestelling te herroepen, naar hetzij;
  1. Anti-Age Boutique, Marktstraat 4, 5731 HW te Mierlo of.
  2. via de contactpagina https://antiageboutique.nl/contact/ of;
  3. per e-mail op het volgende adres: info@antiageboutique.nl 
 3. Met het oog op de naleving van de herroepingstermijn hoef je alleen vóór het einde van de herroepingstermijn de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden.
 4. Jij zal het product zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de kennisgeving van jouw wil om de bestelling te herroepen, verzenden naar Anti-Age Boutique, Marktstraat 4, 5731 HW te Mierlo. 
 5. Ik vraag jou om het (de) product(en) intact in de originele verpakking terug te sturen, met alle accessoires (zoals onder meer gebruiksaanwijzingen en documentatie) en een kopie van de aankoopfactuur.
 6. In geval van herroeping onder de hierboven beschreven voorwaarden betaal ik alle door jou gestorte bedragen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat je een andere leveringswijze hebt gekozen dan de minst dure standaard leveringswijze die ik heb voorgesteld). De terugbetaling gebeurt onverwijld en in ieder geval uiterlijk veertien (14) dagen nadat ik in kennis ben gesteld van de beslissing om de bestelling te herroepen. Ik betaal jou terug met het betaalmiddel dat jij hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij ik uitdrukkelijk met jou een ander betaalmiddel afsprak. Aan deze terugbetaling zijn geen kosten verbonden voor jou.
 7. Ik kan de terugbetaling uitstellen tot ik de producten heb ontvangen of tot jij hebt bewezen dat jij de producten hebt verzonden. De geldige datum is de eerste die zich van deze feiten heeft voorgedaan.
 8. Ik kan jou aansprakelijk stellen voor een eventuele waardevermindering van het product ten gevolge van handelingen die verder gaan dan nodig is om de aard, de kenmerken of het goede gebruik van het product vast te stellen. Wij spreken uitdrukkelijk af dat het wijzigen van het product of het gebruik ervan, altijd beschouwd wordt als een waardevermindering.
 9. Je kunt geen herroepingsrecht uitoefenen voor de volgende producten, wat ook staat aangegeven op de website:
  1. verzegelde producten die met het oog op de hygiëne en de bescherming van de volksgezondheid niet teruggestuurd mogen worden en als de zegel is verbroken of aangetast;
  2. producten die aan bederf onderhevig zijn of snel hun vervaldatum zullen bereiken.
 10. Voor de onder artikel 9 genoemde producten heb jij het recht om van jouw bestelling af te zien VOOR ik het pakket aan jou verstuur. 

Artikel 6. Annuleren afspraak in de salon

 1. Bij verhindering voor een afspraak vraag ik je om zo spoedig mogelijk en uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan mij te melden dat je niet kunt, tenzij overmacht uit artikel 10.
 2. Als je die verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag ik het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan jou door berekenen.
 3. Als ik ben verhinderd voor een afspraak, zal ik dat zo spoedig mogelijk en uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan jou melden, tenzij overmacht uit artikel 10.


Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

 1. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen wij op tijd en in onderling overleg de overeenkomst aan. 
 2. Als wij afspreken dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ik stel jou dan zo spoedig mogelijk op de hoogte.  
 3. Als de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht ik jou daarover in. Ik zal geen meerkosten in rekening brengen als de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan mij te wijten zijn.  
 4. Als wij een vaste prijs hebben afgesproken, geef ik aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van die prijs tot gevolg heeft.  


Artikel 8. Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door jou in ontvangst is genomen, gaat het risico over van mij naar jou.   


Artikel 9. Onderzoek en reclames

 1. Jij bent gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te onderzoeken. Daarbij onderzoek je of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat wij afspraken, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden. 
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door jou, schriftelijk bij mij worden ingediend. 
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heb ik het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en jou een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs. 
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan mij worden tegengeworpen. 
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten of onderdelen die horen bij diezelfde overeenkomst. 
 6. Na het verwerken van de goederen bij mij accepteer ik geen reclames meer. 

Artikel 10. Levering

 1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor jou zijn.
 2. Jij bent verplicht de zaken af te nemen op het moment dat ze bij jou worden bezorgd, althans op het moment waarop deze zaken jou volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Als jij afname weigert of nalatig bent in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, heb ik het recht de zaak voor rekening en risico van jou op te slaan. 
 4. Als de zaken worden bezorgd, heb ik het recht om bezorgkosten in rekening te brengen. Berekening van die kosten vindt plaats via het tariefschema van Post NL
 5. Heb ik gegevens van jou nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, dan start de levertijd nadat jij mij die gegevens gaf. 
 6. Een door mij opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet jij mij schriftelijk in gebreke stellen. 
 7. Ik heb het recht de zaken in gedeelten te leveren, tenzij wij dit anders en schriftelijk afspraken of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Ik heb bij levering in delen het recht om deze delen apart te factureren. 

Artikel 11. Cadeaubon

 1. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de Cadeaubon of in de e-mail. De Cadeaubon is een bepaalde periode geldig en na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.
 2. De Cadeaubon kan worden ingeleverd in de salon en in de webshop.
 3. De Cadeaubon kan niet voor openstaande bestellingen worden gebruikt.
 4. De Cadeaubon of restwaarde ervan is niet inwisselbaar voor geld.
 5. Op de Cadeaubon is het herroepingsrecht niet van toepassing. Een Cadeaubon kan niet geretourneerd worden.
 6. De restwaarde van de Cadeaubon kan worden gebruikt voor een volgende bestelling of behandeling. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf dezelfde naam als waar het eerste gebruik van de Cadeaubon plaats heeft gevonden en gedurende de geldigheidsduur van de Cadeaubon.
 7. Het is niet toegestaan de Cadeaubon of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 8. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de Cadeaubon wordt ontzegd.
 9. Het is niet toegestaan de Cadeaubon te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ik ze heb uitgegeven.

Artikel 12. Deelname Loyalty systeem

 1. Bij deelname aan mijn Loyalty systeem spaar jij 1 punt bij iedere uitgegeven € 15,00 in mijn salon. 
 2. Het aantal punten staat vermeld op de factuur.
 3. De punten zijn in te leveren voor een behandeling.
 4. Bij bestellingen in de webshop spaar je geen punten. 
 5. De punten zijn niet in te wisselen in geld. 
 6. De punten zijn niet overdraagbaar aan een ander.
 7. Ik heb het recht om het spaarsysteem (in de toekomst) geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Ik communiceer dat op tijd met jou.
 8. Aan wijzigingen kun jij geen rechten ontlenen. 


Artikel 13. Overmacht

 1. Kan ik niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan mijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan ben ik niet aansprakelijk voor de door jou geleden schade.   
 2. Onder overmacht versta ik in ieder geval iedere omstandigheid waarmee ik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door jou kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, pandemieën, epidemieën, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in mijn bedrijf.  En, de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan ik afhankelijk ben voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen richting mij voldoen, tenzij een en ander mij te verwijten is.  
 3. Als zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet en ik kan dan niet aan mijn verplichtingen richting jou voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang ik niet aan mijn verplichtingen kan voldoen. Als die situatie 60 kalenderdagen heeft geduurd, hebben wij het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 4. Als de overmacht langer dan drie maanden voortduurt heb jij het recht de overeenkomst per direct te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.


Artikel 14. Overdracht van rechten

 1. Rechten uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van mij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek.  


Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij mij aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven mijn eigendom, tot jij de gehele afgesproken prijs hebt betaald. Tot die tijd kan ik mij beroepen op mijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.  
 2. Als de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heb ik het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan mij worden tegengeworpen.  
 3. Jij bent niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Jij verplicht jezelf om de onder eigendomsvoorbehoud aan jou geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.  
 5. Als de zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heb ik het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat jij volledig en conform afspraak betaald.  
 6. Als sprake is van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van jou, zijn jouw verplichtingen direct opeisbaar.  


Artikel 16. Naleving AVG

 1. Ik verwerk persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de overeengekomen opdracht. In principe verwerk ik niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van de verstrekte opdracht. Gezien de aard van mijn praktijk behoud ik mij het recht voor om bijvoorbeeld in het kader van efficiency wel langer of uitgebreider te bewaren.
 2. De verwerking vindt plaats passend bij de verstrekte opdracht, tenzij ik op grond van de wet- of regelgeving verplicht ben om anders te handelen.

Artikel 17. Aansprakelijkheid 

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.  
 2. Jij zorgt ervoor dat ik, als het gaat om een behandeling in mijn salon, op de hoogte ben van alle belangrijke en/of medische gegevens die van invloed kunnen zijn op jouw gezondheid en/of het behandelingsresultaat. 
 3. Niet uitgesloten is mijn aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 18 Klachtplicht

 1. Jij bent verplicht klachten over de werkzaamheden en producten direct en schriftelijk te melden via info@antiageboutique.nl . Jouw klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat ik hierop adequaat kan reageren. 
 2. Ik heb uiterlijk 30 dagen de tijd om op die klacht te reageren.
 3. Is een klacht gegrond, dan zal ik het probleem zo goed mogelijk herstellen en eventueel het product vervangen.

Artikel 19. Garanties

 1. Als in de overeenkomst garanties zijn opgenomen geldt dat ik garandeer dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat jij voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor de periode waarin dat redelijk is.  
 2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen ons een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van mij.
 3. De genoemde garantie geldt niet als het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – jij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. 
 4. Als de door mij verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt. 
 5. Als het gaat om een garantie van een behandeling in mijn salon, geldt dat ik mij tot het uiterste inspan om een goed resultaat te behalen maar dat kan ik niet garanderen. Weet ook dat de huid, tanden en wimpers na een behandeling een reactie kunnen geven. Ik stel jou hiervan op de hoogte tijdens de behandeling. 
 6. Ik kan altijd proberen om een dergelijke situatie voor jou op te lossen. Dit kan alleen niet als:

• Je op de hoogte bent over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
• Je (belangrijke) medische gegevens hebt achtergehouden;

• Jij andere producten dan door mij geadviseerd hebt gebruikt;
• Je mijn adviezen voor thuisverzorging niet hebt opgevolgd;
• Je het advies om medische hulp te zoeken niet op tijd hebt opgevolgd;
• Je de producten niet volgens mijn advies hebt gebruikt;
• Je de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing hebt gebruikt.

Artikel 20. Intellectueel eigendom 

 1. Ik behoud alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle producten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij wij schriftelijk anders afspraken. 
 2. Jij mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Artikel 21. Wijziging algemene voorwaarden

 1. Ik heb het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kan ik altijd doorvoeren.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal ik zoveel mogelijk vooraf met jou bespreken.
 4. Handel jij als consument, dan heb je het recht om bij een wezenlijke wijziging van deze voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen ons is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter te Eindhoven is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen ons, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
Back To Top
Afspraak maken?